Om jag var informationschef på Skandia skulle jag…

Du är informationschef på Skandia våren 2002. Det börjar blåsa och allt fler exempel på girigt maktmissbruk avslöjas inför öppen ridå. Efter ett drev som pågick större delen av året blir Otto Rydbeck och Göran Tidströms rapport klar där det tydligt framgår att den tidigare ledningen tagit ut mer i bonus än vad styrelsen godkänt. Flera av de tidigare cheferna kommer att krävas på skadestånd. Hur lägger du upp arbetet internt de närmsta sex månaderna med att återvinna förtroendet för den nya ledningen hos medarbetare?
Frågan ställdes på en spännande kurs i Strategisk information (som jag nyligen avslutat) och här kommer mina idéer om hur effektiv intern krishantering och förtroendebyggande skulle kunna gå till:

Fas 1.
Nulägesbeskrivning
– Informera om vad som hänt på ett sanningsenligt sätt för att därigenom skapa trygghet för att kunna driva företaget vidare under omständigheterna
– Sätt igång en intern krisjour som tar emot frågor och synpunkter från medarbetare
– Externa talesmän och kontaktpersoner tydliggörs för att undvika ”läckande” och samtidigt ge trygghet i form av någon att hänvisa till vid mediakontakter.

Fas 2.
Arbeta med effektiv interninformation
– Löpande uppdateringar på intranätet och genom chefsorganisationen (mellanchefer)
– Förmedla tolkningar av medias rapportering där eventuella faktafel förklaras
– Q&A att användas av medarbetarna för omvärldskontakter (Ge verktyg för de anställda att vara goda ambassadörer utåt)
– Samla in synpunkter och åsikter från hela organisation på ett strukturerat sätt och låta resultatet bli en del av underlaget till ett åtgärdsprogram

Fas 3.
Lansera ett åtgärdsprogram
– Sammanställ en rapport över allt som hänt
– En beskrivning av alla turer fram och tillbaka ska finnas tillgängligt för alla anställda på ett lättillgängligt och trovärdigt sätt
– Beskrivningen bör kompletteras med workshops och uppföljande seminarier där man bryter ner åtgärderna i konkreta handlingsplaner (viktigt att det inte blir flummigt för den enskilde medarbetaren utan istället något som påverkar arbetssituationen i vardagen)
– Tydligt kommunicera vilka åtgärder som görs på kort och lång sikt

Fas 4.
Hur går vi vidare?
– Den nya ledningen bör ägna stor tid åt att möta anställda personligen på så många platser som möjligt.
– Missionera för det nya Skandia, vilket åtgärder som genomförts och hur företaget ska undvika att något liknande inträffar igen.
– Viktigt att visa på att åtgärdsprogrammet kommer att genomföras och att man tar det på fullaste allvar från ledningens sida (skapa förtroende).
– Goda exempel på chefer och medarbetare som ”gjort rätt” inom företaget bör lyftas fram.

Not: Det pågår ännu brottsutredningar gällande sju personer i Skandias tidigare ledning. I slutet av 2005 kommer dessutom ett beslut i frågan om Skandia Livs sparare har rätt till två miljarder kronor som kompensation för att Skandia tog hand om hela köpeskillingen vid försäljningen av kapitalförvaltningsbolaget SAM år 2000.

2 kommentarer

Tack för en trevlig lunch häromdagen (Shortcut). Det var spännande att få läsa mer om dina tankar om Skandia. När jag läste så tänkte jag att man, som ett tillägg till dina tankar, tydligare kunde koppla samman punkt 2 i fas 1 och punkt 4 i fas 2 just för att poängtera vikten av medarbetarnas deltagande i både byggandet av bilden av vad som gått snett, vilka effekter det har fått/får och visioner om hur man åtgärdar problemet.
Sedan tror jag att det är enormt viktigt med genomskinlighet i allt vad den nya ledningen företar sig. Ska man kunna ha ett förtroende för ledningen krävs det att de lägger alla korten på bordet och talar om hur de navigerar organisationen för att undvika intern ryktesspridning.
För övrigt kan jag tänka mig ungefär hur oerhört svårt det måste vara att återupprätta ledningens anseende internt inom organisationen efter en sådan här händelse. Men det är väl tack vare sådant här som vi kan bygga vårt företag. Den enes död…

Ja, vissa skulle se ”återuppbyggnaden” som en mardröm, andra som en jättespännande utmaning. Håller med dig om vikten av transparens i alla delar av det fortsatta arbetet och förhoppningsvis under en lång tid framöver. Det har ju märkts att kravet på transparens ökat i hela näringslivet, speciellt efter att koden för bolagsstyrning presenterades.